V rámci služieb zabezpečujeme:


- sledovanie nákladov spojených s užívaním bytu
- úhrady faktúr dodávateľov služieb spojených s bývaním
- vedenie účtovníctva osobitne pre každý bytový dom
- spracovanie ročného vyúčtovania za služby spojené s bývaním pre spoločenstvá mimo výkonu správy
- vypracovávanie ročného plánu opráv, sledovanie tvorby výšky fondu opráv domu
- opravy spoločných priestorov - murárske, inštalatérske, zámočnícke a iné práce

Správa bytov a domov s.r.o.
Jesenná 3239/11
058 01 Poprad

Tel: 0905 579 601
www.spravabytov-chmurova.sk